Privacyverklaring vzw JoT (Jong Oostakkers Toneel)

 

Vzw JoT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Vzw JoT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als vzw JoT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft en hierover contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Vzw JoT secretariaat p/a Jean-Pierre Rogiest – Moerlandstraat 18 – B9000 Gent

jean-pierre.rogiest@telenet.be

telefoon: 09/261 61 21 - +32 496 24 73 43

 

     

       1.  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door vzw JoT verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden :

 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw JoT

• om in het kader van de activiteiten van vzw JoT verzekerd te zijn

• het versturen van uitnodigingen en verslagen van de activiteiten

• het bekomen van subsidiëring door de overheid

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, doorgeven en verwerken:

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

• In onze bestanden wordt tevens uw functie en/of activiteit in vzw JoT vermeld

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

2. Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• de verzekering van elk lid in het kader van de activiteiten van JoT

• de opname in de bestanden van Open Doek voor bekomen van lidmaatschap en versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten alle tijde in te trekken.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

3. Bewaartermijn

 

Vzw JOT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bij vzw JoT bijgehouden,

 

4. Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens vzw JoT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of  technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

 

5. Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

6. Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

7. Wijziging privacy verklaring

 

Vzw JOT kan haar privacyverklaring wijzigen. De eerste verklaring gebeurde op 29/04/2018. Van wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 

 

 

 

Namens de bestuurders van Jong Oostakkers Toneel vzw

 

Soens Tony                                                      Jean-Pierre Rogiest

Voorzitter JOT vzw                                         Secretaris JOT vzw

 

                                           Oostakker 01-05-2018

 

 

Versie 2018/04/24

Jong Oostakkers Toneel  vzw

Jong Oostakkers Toneel  vzw

Laatste aanpassing van deze pagina op:
   Webmaster: Coupillie Willy
Deze website werkt optimaal met Internet Explorer 11 en EDGE. Andere browsers kunnen een vertekend beeld geven.