ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

 

1.Gegevens organisatie 

 

-           Naam organisatie : 

Jong Oostakkers Toneel Vzw

 

-           Juridisch statuut : 

VZW

 

-          Maatschappelijke zetel : 

Edmond Ronsestraat  68,   9041 Oostakker

 

-          Telefoonnummer en eventueel emailadres : 

09 / 251.08.76  / soens.tony@telenet.be

 

-         Omschrijving sociale doelstelling : 

De vereniging heeft tot hoofddoel het regelmatig organiseren van toneelopvoeringen. Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht. Zij stelt zich ook tot doel tot het inrichten en/of meewerken aan sociale en/of culturele manifestaties. De vereniging is niet gebonden aan enige filosofische, ideologische of politieke overtuiging.

 

 

2.Gegevens vrijwilliger :

 

-        Omschrijving van het vrijwilligerswerk met eventuele vermelding van plaats en tijdstippen waarop het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd : 

De vrijwilliger wordt ingeschakeld in de organisatie van de uitvoering van toneelstukken. Dit moet opgevat worden in een zeer breed spectrum van mogelijke taken. Van speler tot decorbouwer, van logistieke medewerker tot voorzegger.

Plaats en tijdstip zijn afhankelijk van het opvoeren van de toneelstukken en lokaliteit van het gebeuren.

 

 

3.Verzekeringen :

 

3.1. De organisatie "JOT vzw" is aangesloten bij "Open Doek vzw", een overkoepelende organisatie voor toneelgezelschappen.  Al onze leden worden, ten onze laste, lid van "Open Doek vzw" waardoor zijn automatisch van de uitgebreide groepsverzekering genieten, aangeboden door deze laatste. Via de website van "Open Doek vzw" kunnen de polisvoorwaarden opgevraagd worden.   (www.opendoek-vzw.be)

Losse medewerkers worden apart verzekerd bij "Open Doek vzw" en dit met een maximum van 10 dagen op een toneelseizoen. 

 

3.2. De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten :

Niet van toepassing.

 

4.Onkostenvergoedingen : 

 

   o  De organisatie betaalt geen forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger. 

 

5.Geheimhoudingsplicht :

 

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.

Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank

(om te zetten naar euro).

 

6.Aansprakelijkheid :

 

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligers-werk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

 

 

Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie : 

 

Namens de bestuurders van Jong Oostakkers Toneel vzw

 

Soens Tony

Voorzitter JoTvzw

 

Oostakker 01-08-2011

Jong Oostakkers Toneel  vzw

Jong Oostakkers Toneel  vzw

Laatste aanpassing van deze pagina op:
   Webmaster: Coupillie Willy
Deze website werkt optimaal met Internet Explorer 11 en EDGE. Andere browsers kunnen een vertekend beeld geven.